Các Kỹ Năng Cần Có Nếu Như Muốn Gia Nhập Relipa?

post detail img 1

Đó là chủ động, tích cực, giữ commitment, làm việc teamwork và sáng tạo. Ở Relipa, không quan trọng bạn là ai, tới từ đâu, chỉ cần bạn cam kết "tốt hơn ngày hôm qua"

関連記事